Týmové profesní vzdělávání

Chcete sjednotit znalosti svého týmu - rychle, stručně, prakticky?

Složte si kurzy na míru!

Výukové moduly v rozsahu 4 x 45 min. jsou určené pro tým 4 až 8-mi pracovníků s podobnou úrovní znalostí a stejným zaměřením.

Moduly mohou být realizovány samostatně nebo spojeny do výukového programu.


 1. Učíme projektově - spolu s účastníky kurzů na místě řešíme jejich projekty, konkrétní situace klienta nebo vybrané případové studie
 2. Každý modul přináší výstup pro účastníka - konkrétní aplikaci nějakého přístupu jako vzor pro jeho každodenní praxi
 3. Jazyk i citované příklady dokážeme přizpůsobit klientovi, jeho oboru, velikosti a kultuře organizace

Projektové řízení

  • Proces projektového řízení
    • Výstup: vlastní check-list pro jednotlivé fáze projektového řízení
  • Nastavení zásad projektového řízení pro projekt s partnery
    • Výstup: vlastní hrubý návrh metodiky projektového řízení pro konkrétní projekt
  • Příprava realistického projektového záměru
    • Výstup: stručný projektový záměr pro vybraný projekt
  • Produktové plánování projektů jako základ řízení kvality výstupů
    • Výstup: strom produktů vlastního projektu a definice jednoho produktu (Prince2)
  • Řízení projektových financí a rizik (MS Excel)
    • Výstup: návrh struktury rozpočtu a controllingu pro vybraný projekt
  • Řízení očekávání zákazníka a vyjednávání pro každý den
    • Výstup: struktura plánu vyjednávání jako příprava schůzky
  • Zásady bezpečnosti při uzavírání smluvních vztahů
    • Výstup: hodnocení rizik jedné konkrétní smlouvy a check list relevatních rizik jako podklad pro úpravu smluv
  • Leadership a vedení projektového týmu
   • Výstup: analýza vlastního stylu řízení, vlastní náměty na motivaci týmu na projektu

Obchod v oblasti IT a poradenství - Příprava přesvědčivé a srozumitelné obchodní nabídky

  • Struktura nabídky a analýza zainteresovaných stran
    • Výstup: analýza stran a oponentura konkrétní nabídky
  • Příprava business case s oceněním nákladů, rizik a příležitostí
    • Výstup: business case projektu
  • Zdůraznění konkurenčních výhod a manažerské shrnutí
    • Výstup: Upravená kostra nabídky a manažerské shrnutí
  • Příprava strukturované a přirozené prezentace
    • Výstup: konkrétní prezentace a checklist pro úspěšnou přípravu

Konzultační dovednosti

  • Příprava strategie s oceněním reálných rizik a příležitostí (EFQM nebo BSC)
    • Výstup: hrubý návrh strategie s porovnáním několika variant
  • Nastavení struktury měřítek výkonnosti (Balanced Scorecard, Dupont)
    • Výstup: strom měřítek pro konkrétní společnost, odbor, projekt...
  • Efektivní zpětná vazba - dotazníky, škály a spokojenost
    • Výstup: návrh konkrétního dotazníku spokojenosti s odpovídající škálou pro vyhodnocení (googleForms)
  • EFQM jako rámec pro sebehodnocení a zlepšování
    • Výstup: rychlé hodnocení vlastní organziace, odboru, projektu
  • Procesní řízení a jeho konkrétní aplikace
    • Výstup: návrh způsobu popisu procesu a mapa jednoho procesu
  • Řízení podle služeb (Corset)
    • Výstup: Mapa hlavních služeb a popis konkrétní služby
  • Motivace a řízení podle účelů
    • Výstup: návrh na využití a zlepšení v systému motivace
  • Hodnocení a vedení motivačních pohovorů
    • Výstup: návrh struktury pohovoru, nácvik vhodných formulací